Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
(081-957-4324)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน (ดู : 35) 1 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 26) 30 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 30) 28 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ (ดู : 59) 26 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2564) (ดู : 26) 2 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) (ดู : 42) 7 ธ.ค. 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 2) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 8) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บ-ขนและกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุดในเขต อบตกำเนิดนพคุณ (ม.5-ม.6) (ดู : 4) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 2) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน (ดู : 4) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของกองคลัง (ดู : 4) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 4) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน Power Supply 550 Watts (ดู : 4) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ถังฉีดยาแบตเตอรี่ (ดู : 4) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 7) 22 ก.ย. 2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 7) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโครงเต็นท์ (ดู : 6) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.กำเนิดฯ จำนวน 12 รายการ (ดู : 6) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านดอนสง่า จำนวน 15 ชุด (ดู : 4) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ศพด.กำเนิดนพคุณ จำนวน 15 ชุด (ดู : 4) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 9) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ดู : 6) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (ดู : 6) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 6) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน 15 รายการ (ดู : 6) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานปลัด จำนวน 32 รายการ (ดู : 7) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (ดู : 6) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (ดู : 6) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ (ดู : 7) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านดอนสง่า จำนวน 7รายการ (ดู : 6) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานสำนักงาน ศพด.บ้านดอนสง่า จำนวน 14รายการ (ดู : 6) 7 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม (ดู : 3) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 6) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ จำนวน 2 รายการ (ดู : 6) 2 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ ชำรุด จำนวน 18 รายการ (ดู : 9) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 5) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดวัชพืชสองข้างทางถนน อบต.สาย 2/11 และ ถนน อบต.สาย 4/12 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง (ดู : 11) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 13) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 9) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 8) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 9) 13 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม (ดู : 2) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองพันลำบริเวณข้างเขากะจิ ถึง ฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถากถางล้มต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำพร้อมปรับแต่งขอบสระน้ำหลัง อบต.กำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม (ดู : 14) 29 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 7) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ดู : 19) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ดู : 18) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (ดู : 21) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (ดู : 20) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (ดู : 19) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 18) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรม สำหรับจุดไฟหัวเทียน เครื่องพ่นหมอกควัน (ดู : 20) 14 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 16) 14 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs