Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
(081-858-1547)
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
(081-957-4324)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ (ดู : 9) 26 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 25) 1 ธ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 3 พ.ค. 2564
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 5) 28 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 27 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 3) 26 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 26 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/13 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึงหน้าบ้านนายสมบัติ แคล้วปรปักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 23 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองระหารบริเวณหลังบ้านนายสุรพงค์ หาญรักษ์ (ผู้ช่วยดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 22 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ดู : 7) 22 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (หน้าบ้านนางลำสี บุญเหลือ ถึง ที่ดินนางวิลัย ทองกลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ศพด.กำเนิดฯ (ดู : 3) 20 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 2) 20 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 7 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/2 (หน้าบ้านนายไชยา ทรหด ถึง หน้าบ้านนางลัดดา แตงอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 5 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย (ดู : 6) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 22 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดท่อระบายน้ำคลองกะจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 19 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 2/7 (คลองหนองบัว ถึงทางรถไฟ) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 18 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดติดประกาศตู้กระจกพื้นกำมะยี่ กรอบอลูมิเนียน จำนวน 2 ชุด (ดู : 6) 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ดู : 6) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (ดู : 8) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 3) 15 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 13) 15 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 (หน้าบ้านนายไพรัช ทิพย์มุสิก ถึง หน้าบ้านนางวีรวรรณ วังสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 9 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/13 (หน้าบ้านนายสำรวย ทองแดง ถึง ถนน อบต.สาย 5/3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/3 (ข้างที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว ถึง ที่ดิน ร.ต.ท.สมยศ กำบัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/3 (ข้างที่ดินนายประวิทย์ พิณพรม ถึง หน้าบ้านนายสมพงษ์ ดาราเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 4 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ดู : 16) 3 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 28 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 10) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 5) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์ ถึง หน้าบ้านนางโสรญา กุมภากาญจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ดู : 3) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ดู : 4) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (ดู : 4) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 11 รายการ (ดู : 14) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง คลองหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเขต อบต.ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเขต อบต.ธงชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 16 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/9 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก - ชายทะเล ถึง ที่ดินนายศักดิ์สิทธิ์ธร ภุมรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 11 ก.พ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม-มกราคม พ.ศ.2564 (ดู : 10) 11 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ (ดู : 5) 10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ (ดู : 3) 10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (ดู : 11) 9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (ดู : 11) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.2/6 (ซอย 1) (แยกถนน อบต.สาย 2/6 ถึง ที่ดินบริษัทสหวิริยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/12 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง ที่ดินนายประภาศ พ่วงตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ดู : 4) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายงาน (ดู : 13) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก ชนิดล้อเลื่อนแบบมีช่องทิ้งขยะและฝาครอบ เปิด-ปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ดู : 25) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 15) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว 10 รายการ (ดู : 38) 20 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ดู : 30) 18 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs