Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรังและถนน คสล. (ดู : 320) 11 ธ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 7, 6 และ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 347) 11 ธ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 365) 11 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 8 ทับ 8 (ดู : 348) 8 ธ.ค. 2557
ปร4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนน สาย 8 ทับ 4 (ดู : 324) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 7 ทับ 8 (ดู : 318) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 7ทับ 7 (ดู : 326) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนน สาย 7 ทับ 2 (ดู : 324) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนน สาย 6 ทับ 13 (ดู : 306) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 6 ทับ 5 (ดู : 337) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 6 ทับ 4 (ดู : 332) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 6 ทับ 3 (ดู : 329) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 4 ทับ 12 (ดู : 325) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 3 ทับ 6 (ดู : 321) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 3 ทับ 4 (ดู : 317) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 2 ทับ 8 (ดู : 322) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 2 ทับ 5 (ดู : 317) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 2 ทับ 3 (ดู : 324) 8 ธ.ค. 2557
ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 332) 8 ธ.ค. 2557
ปร4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 331) 8 ธ.ค. 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 6-8 ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 362) 8 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 357) 8 ธ.ค. 2557
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (ดู : 377) 8 ธ.ค. 2557
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 320) 8 ธ.ค. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 313) 19 พ.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 336) 19 พ.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 5/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 334) 19 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย 5/1 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 (ดู : 396) 19 พ.ย. 2557
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช (ดู : 333) 18 พ.ย. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำ และกำจัดวัชพืช (ดู : 370) 18 พ.ย. 2557
แบบ ปร.4 - ปร.5 โครงการขุดลอกคลองฯ (ดู : 389) 18 พ.ย. 2557
ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2557 (ดู : 357) 30 ต.ค. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 329) 28 ต.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหาร ศพด.ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 355) 28 ต.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหาร ศพด.โรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 363) 28 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 328) 17 ต.ค. 2557
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 323) 17 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 310) 17 ต.ค. 2557
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 334) 17 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 342) 10 ก.ย. 2557
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาขุดลอกและก่อสร้างฝายนำล้น หมู่ที่ 2-5 และ หมู่ที่ 7-8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 345) 25 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน สาย 5/3 (ดู : 336) 6 ส.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 5/3 ช่วงที่ 1 (ดู : 351) 24 ก.ค. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 5/3 ช่วงที่ 1 (ดู : 348) 24 ก.ค. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/3 ช่วงที่ 1 (ดู : 317) 24 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 1 หลัง (ดู : 321) 21 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4/9 (ดู : 323) 21 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. สาย 6/11 (ซอย 2) หมู่ที่ 6 (ดู : 331) 21 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 6/11 (ดู : 325) 3 ก.ค. 2557
ปร. 5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.6/11 (ซอย 2) (ดู : 343) 3 ก.ค. 2557
ปร. 4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สาย 6/11 (ซอย 2) (ดู : 325) 3 ก.ค. 2557
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สาย 6/11 (ซอย 2) (ดู : 319) 3 ก.ค. 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ บริเวณที่ทำการ อบต.กำเนิดนพคุณ จำนวน 1 หลัง (ดู : 329) 30 มิ.ย. 2557
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4/9 (ทางเข้าศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4) (ดู : 315) 30 มิ.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 4/9 (ดู : 327) 30 มิ.ย. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 4/9 (ดู : 329) 30 มิ.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 4/9 (ดู : 317) 30 มิ.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ (ดู : 320) 30 มิ.ย. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ (ดู : 344) 30 มิ.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ (แผ่นที่ 3) (ดู : 352) 30 มิ.ย. 2557
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs