Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (ดู : 89) 16 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 16 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงและแมลง (ดู : 95) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 87) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (ดู : 86) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาบ้านดอนสง่า (ดู : 81) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนากำเนิดนพคุณ (ดู : 80) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (ดู : 94) 2 มิ.ย. 2564
ประกสศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (ดู : 84) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (ดู : 85) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 95) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มิถุนายน 64 (ดู : 78) 28 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 28 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 85) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 93) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/12 (ข้างร้านจงอลูมิเนียม ถึง ที่ดินนายสมาน พวงมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ (ดู : 91) 25 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนายช้อย เปลี่ยนสมบัติ) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 25 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102) 21 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชบริเวณฝายน้ำล้นคลองห้วยหินเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 21 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/9 (ข้างที่ดินนายประภาส เอียมสมบูรณ์ ถึง แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 20 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 102) 18 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/6 (ท่อเหลี่ยม คสล. ถึง หน้าบ้านนายมณูญ ร่วมดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 14 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 25642564 (ดู : 96) 13 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 113) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (ข้างที่ดินนางยุพิน โกณฑา ถึง ที่ดินนางแสวง โกณฑา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 7 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 111) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 75) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 105) 28 เม.ย. 2564
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 94) 28 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 27 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 101) 26 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 26 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/13 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ-หนองระแวง ถึงหน้าบ้านนายสมบัติ แคล้วปรปักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 23 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝายน้ำล้นคลองระหารบริเวณหลังบ้านนายสุรพงค์ หาญรักษ์ (ผู้ช่วยดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 141) 22 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ดู : 98) 22 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (หน้าบ้านนางลำสี บุญเหลือ ถึง ที่ดินนางวิลัย ทองกลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ศพด.กำเนิดฯ (ดู : 92) 20 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 92) 20 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 7 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/2 (หน้าบ้านนายไชยา ทรหด ถึง หน้าบ้านนางลัดดา แตงอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 5 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 85) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 107) 26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย (ดู : 96) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 22 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดท่อระบายน้ำคลองกะจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 100) 19 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 2/7 (คลองหนองบัว ถึงทางรถไฟ) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 18 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดติดประกาศตู้กระจกพื้นกำมะยี่ กรอบอลูมิเนียน จำนวน 2 ชุด (ดู : 97) 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ดู : 105) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (ดู : 97) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 90) 15 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 101) 15 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 (หน้าบ้านนายไพรัช ทิพย์มุสิก ถึง หน้าบ้านนางวีรวรรณ วังสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 107) 9 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ดู : 111) 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/13 (หน้าบ้านนายสำรวย ทองแดง ถึง ถนน อบต.สาย 5/3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 8 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs