Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 186) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 188) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 175) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (ดู : 190) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 160) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดู : 162) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง 4034 ปข. (ดู : 172) 15 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 178) 15 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ (ดู : 182) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากผ้า จำนวน 7,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY (ดู : 171) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ดู : 198) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (ดู : 163) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ (ดู : 161) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 170) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมูที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 217) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 181) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 169) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย8/5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก ถนน อบต.สาย4-20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 27 มี.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 165) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืั้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 172) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 23 มี.ค. 2563
ประกาศวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 159) 19 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู : 184) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 168) 12 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 188) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (ดู : 162) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษรพลาสวูด (ดู : 169) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อบต.กำเนิดนพคุณ+ (ดู : 171) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน (ดู : 161) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัะดทำผ้าแพรคลุมป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 157) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 167) 8 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนินดพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตัวอักษรพลาสวูดและป้ายอคิลิคติดสติกเกอร์ (ดู : 167) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึง หน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/13 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสุรางค์ แซ่ต้ง) หมู่ที่ 5 (ดู : 153) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (ดู : 150) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ถนน อบต.สาย 2/6) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 162) 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ข้างที่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์ ถึง หน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว) หมู่ที่ 3 (ดู : 144) 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 6,633 กล่อง (จำนวน 11 วัน) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 135) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ดู : 145) 27 ก.พ. 2563
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ดู : 146) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ดู : 161) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (ดู : 160) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 158) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 182) 4 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ดู : 171) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ารงหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 157) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 162) 31 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs