Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (ตอนที่ 2) (ข้างสระน้ำบริษัทสหวิริยา ถึง หน้าบ้านนายรุ่ง พรมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 18 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 (ซอย 1) แยกถนน อบต.สาย 5/6 ถึง หน้าบ้านนางสาวสุนันท์ ผอบนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 18 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/4 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแง ถึง ที่ดินนายสมยศ สกุณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสม นกแก้ว) บ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (ดู : 22) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (ดู : 21) 29 เม.ย. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดู : 20) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ (ดู : 21) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ดู : 19) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 20) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (ดู : 20) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 20) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 23) 21 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 26) 12 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 2/6 (ซอย 3) (ข้างที่ดินนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึง ทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (ดู : 26) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 30) 4 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 32) 4 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 25) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ดู : 33) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (จากสะพาน คสล. ถึง หน้าบ้านนางสุพรรษา เพชรน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ดู : 34) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/7 (หน้าบ้านนายพุธ เที่ยงบ่าย ถึง ที่ดินนายเดี่ยว เมืองคลี่) บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ดู : 34) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 33) 23 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ.2565 (ดู : 43) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 21 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (ดู : 46) 10 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 29) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 38) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (ดู : 30) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายนิล หอมสนิท ถึง หน้าบ้านนายปัญญา เกษี) บ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 8 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดู : 47) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (หน้าบ้านนายบุญลือ ชอบสอน ถึง ถนน อบต.สาย 4/3) บ้านระหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ปูนเสือซีเมนต์ผสม 50 กก. (ดู : 24) 4 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 4 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 3 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซิ้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/11 (แยกถนน อบต.สาย 7/1 ถึง ที่ดินนางสำเนา จันทร์กระจ่าง) บ้านหนองตาจ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/16 (บริเวณหน้าบ้านนายสรวี พิมสอ) บ้านนาผักขวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 23 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 40) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝายน้ำล้นคลองพันลำ (ข้างที่ดินนายบุญเริ่ม เหมือนแท้) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 3 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝายน้ำล้นคลองพันลำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 3 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (ดู : 45) 1 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ปข (ดู : 53) 1 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงขยายห้องสำนักปลัดพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 31 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs