Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 378) 19 พ.ย. 2558
ปร 4 - 5 ถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 346) 18 พ.ย. 2558
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 395) 18 พ.ย. 2558
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 334) 10 ก.ย. 2558
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 (ดู : 353) 18 ส.ค. 2558
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4/1 (หมู่บ้านระหาร) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 345) 28 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๓/๕ (หมู่บ้านปอแดง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 360) 15 ก.ค. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 (หมู่บ้านปอแดง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 362) 15 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 (หมู่บ้านปอแดง) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 353) 14 ก.ค. 2558
ปร. 4 - 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 354) 3 ก.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 415) 3 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 366) 3 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 336) 29 มิ.ย. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 349) 29 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 323) 29 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 349) 29 มิ.ย. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 339) 29 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 331) 29 มิ.ย. 2558
ราคากลางอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2558 จำนวน 99 วัน (ดู : 328) 23 มิ.ย. 2558
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 331) 16 มิ.ย. 2558
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 356) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 342) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี 2558 (ดู : 421) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 - 5, และ 7 - 8 (ดู : 320) 25 พ.ค. 2558
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 - 5 และ 7 - 8 (ดู : 316) 25 พ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 - 5 และ หมู่ที่ 7 - 8 (ดู : 368) 25 พ.ค. 2558
ราคากลางอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 31 วัน (ดู : 364) 12 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 – 5 และ หมู่ที่ 7 – 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 โครงการ (ดู : 335) 11 พ.ค. 2558
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (นายวสันต์ เยื่อใย) หมู่ที่ 8 (ดู : 324) 8 พ.ค. 2558
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกระจิ (บ้านนายดำรง) หมู่ที่ ๗ (ดู : 336) 8 พ.ค. 2558
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บ้านจ่าชุม) หมู่ที่ 5 (ดู : 333) 8 พ.ค. 2558
ปร 4 -5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองระหาร-วังกระจอง หมู่ที่ 4 (ดู : 333) 8 พ.ค. 2558
ปร4-5 โครงการขุดลอกห้วยลุ่มมะค่า หมู่ที่ 3 (ดู : 320) 8 พ.ค. 2558
ปร4-5 โครงการขุดลอกห้วยน้ำโจน (หน้าสะพาน) หมู่ที่ ๒ (ดู : 332) 8 พ.ค. 2558
ราคากลางโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 – 5 และ หมู่ที่ 7 – 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 โครงการ (ดู : 344) 8 พ.ค. 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 289) 8 พ.ค. 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 327) 8 พ.ค. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 4/1 (หมู่บ้านระหาร) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 343) 8 พ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๔/๑ (หมู่บ้านระหาร) หมู่ที่ ๔ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 367) 8 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 316) 1 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 327) 1 พ.ค. 2558
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 339) 29 เม.ย. 2558
ราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 322) 29 เม.ย. 2558
ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/8 (ดู : 329) 28 เม.ย. 2558
แก้ไขประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/1 หมู่ที่ 4 (ดู : 334) 21 เม.ย. 2558
ประกาศสอบราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สาย 4/1 หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 336) 17 เม.ย. 2558
ปร 4 - 5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สาย 4/1 หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 354) 9 เม.ย. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สาย 4/1 หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 357) 9 เม.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/8 หมู่ที่ 8 (ดู : 348) 9 เม.ย. 2558
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/8 หมู่ที่ 8 (ดู : 349) 9 เม.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน สาย 8/8 (ดู : 336) 8 เม.ย. 2558
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 (ดู : 342) 8 เม.ย. 2558
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 335) 27 มี.ค. 2558
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/4 หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 343) 25 มี.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 347) 25 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/8 หมู่ที่ 8 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 346) 25 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/4 (ดู : 317) 24 มี.ค. 2558
ปร.4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/8 หมู่ที่ 8 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 339) 23 มี.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/8 หมู่ที่ 8 ต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 328) 23 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 348) 12 มี.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs