Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 177) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 178) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 173) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง (ดู : 157) 30 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน (ดู : 178) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 181) 28 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่งชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 194) 26 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุาและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 181) 14 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 (ดู : 195) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/2 (ดู : 200) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 11 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต สาย 4/9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 11 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต สาย 4/9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 11 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย8/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 191) 11 พ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารA4พร้อมเข้าเล่มกาวเคลือบปก (ดู : 202) 7 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 172) 4 พ.ย. 2562
ประกาศเสนอราคา เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2 (ดู : 198) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. (ดู : 201) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 179) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 189) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมติดผนังของ ศพด.ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 192) 30 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 176) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (ดู : 175) 30 ต.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 177) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 29 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 164) 24 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (ดู : 176) 24 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 186) 21 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 18 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 9 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน1 รายการ (ดู : 189) 3 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน1 รายการ (ดู : 180) 3 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 189) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 177) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 181) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 187) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 185) 1 ต.ค. 2562
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ดู : 176) 1 ต.ค. 2562
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ดู : 168) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า (ดู : 167) 22 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม (ดู : 177) 22 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงผ้าพร้อมสกรีน (ดู : 181) 22 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 169) 21 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโช๊คสวิงประตู ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 182) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 182) 19 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (ดู : 183) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้ดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 190) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 19 ก.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ดังนี้ ชั้นวางเอนกประสงค์ 6 ช่อง จำนวน 5 ตัว (ดู : 177) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ดู : 172) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 33 คน รวม63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 171) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ดู : 168) 18 ก.ย. 2562
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 171) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมใบประวัติป้ายแขวนคอ จำนวน 3,000 โด๊ส เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 207) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน (ดู : 201) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ดู : 216) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน (ดู : 193) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 6 กระเช้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 195) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 211) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ และพร้อมค่าแรงบริการ เพื่อใช้ในการซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 231) 17 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs