Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ดู : 269) 10 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/2 (หน้าบ้านนายจตุรงค์ จันทร์กระจ่าง ถึงที่ดินนางเยื่อ แย้มพงษ์) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 263) 9 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า+บัตร+เหรียญ+เข็ม+ไซริ้งค์ จำนวน 500 โด๊ส ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ดู : 255) 5 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาศ้ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3751 ปข (ดู : 242) 3 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว และ 2.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 6 ตัว (ดู : 255) 30 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561 รวม 27 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 10 คนๆละ 20.- บาท (ดู : 277) 29 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก (ท่อระบายน้ำยาว 53 เมตร) ถนน อบต. สาย 5/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล) หมู่ที่ 5 (ดู : 267) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/12 (ท่อเหลี่ยมถึงหน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด) หมู่ที่ 4 (ดู : 265) 23 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/2 หมู่ที่ 7 (ดู : 254) 23 มี.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/2 หมู่ที่ 7 (ดู : 259) 23 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/2 (หน้าบ้านนายจตุรงค์ จันทร์กระจ่าง ถึง ที่ดินนางเยื่อ แย้มพงษ์) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 273) 23 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนายนิคม ขวัญใจ ถึง บ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 258) 22 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 257) 21 มี.ค. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก (ท่อระบายน้ำยาว 53 เมตร) ถนน อบต.สาย 5/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล) หมู่ที่ 5 (ดู : 250) 20 มี.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก (ท่อระบายน้ำยาว 53 เมตร) ถนน อบต.สาย 5/3 (แยกทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล) หมู่ที่ 5 (ดู : 250) 20 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 270) 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ .ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 (ดู : 248) 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 258) 15 มี.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 286) 12 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า+บัตร+เหรียญ+เข็ม+ไซริ้งค์ จำนวน 1,500 โดส ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ดู : 250) 9 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 3/6 หมู่ที่ 3 (ดู : 253) 9 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 4/12 หมู่ที่ 4 (ดู : 258) 9 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านแสงทอง หมู่ที่ 5 (ดู : 252) 7 มี.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 262) 7 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 7 สาย (ดู : 216) 6 มี.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านแสงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 267) 2 มี.ค. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางเข้าหมู่บ้านแสงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 288) 2 มี.ค. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/12 (ท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 252) 2 มี.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/12 (ท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 259) 2 มี.ค. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนายนิคม ถึง บ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 260) 2 มี.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนายนิคม ขวัญใจ ถึง หน้าบ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ) หมุ่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 257) 2 มี.ค. 2561
แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคารอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 (ดู : 283) 2 มี.ค. 2561
แบบสรุปค่าก่อสร้างห้องน้ำและห้องครัวโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 (ดู : 257) 2 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 (ดู : 265) 2 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน (ดู : 288) 28 ก.พ. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 308) 27 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 8/7 หมู่ที่ 8 (ดู : 261) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 7/6 หมู่ที่ 7 (ดู : 261) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 6/3 หมู่ที่ 6 (ดู : 255) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 4/12 หมู่ที่ 4 (ดู : 249) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 4/11 หมู่ที่ 4 (ดู : 251) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 3/3 หมู่ที่ 3 (ดู : 253) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 253) 22 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 7 สาย (ดู : 255) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หมู่ที่ 2-8 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 254) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4 ทับ 7 (ดู : 252) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8 ทับ 5 (ดู : 249) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 263) 20 ก.พ. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 4/7 หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน อบต. สาย 4/4) (ดู : 256) 16 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 4/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน อบตง สาย 4/4) หมู่ที่ 4 (ดู : 253) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 หมู่ที่ 2 (ดู : 248) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 (e-Bidding) (ดู : 257) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทียนพรรษา จำนวน 8 ต้น (ดู : 234) 15 ก.พ. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/5 หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนายวิเชียร หอมสนิท ถึง หน้าบ้านนางพิศมาศ ชินจันทึก) (ดู : 257) 15 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายวิเชียร หอมสนิท ถึง หน้าบ้านนางพิศมาศ ชินจันทึก) หมู่ที่ 8 (ดู : 246) 15 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (ดู : 247) 15 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 235) 14 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 248) 14 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (ดู : 261) 14 ก.พ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (ดู : 280) 14 ก.พ. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs