Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 134) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงศ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดู : 144) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ดู : 143) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 144) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 137) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 143) 27 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 140) 25 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคคลองห้วยน้ำโจน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 139) 25 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองต้นเกตุุ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 25 ส.ค. 2563
ประกาสผู้ชนะการเสนอรามคา จ้างเหมาติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 25 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 138) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองวังเคี้ยม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ดู : 138) 20 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ดู : 142) 19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ดู : 144) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 140) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 138) 14 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 147) 13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ดู : 143) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 140) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 145) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ (ดู : 144) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสังฆทานถวายพระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 10 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดง"พุทธานุภาพ" (ดู : 143) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดกสนแสดง"ค่าน้ำนม" (ดู : 138) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อดวงไฟพร้อมอุปกรณ์ประดับเฉลิมพระเกียรติบริเวณ อบต.กำเนิดนพคุณ จำนวน 4 รายการ (ดู : 154) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 รายการ เพื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 142) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 150) 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชระการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ดู : 143) 1 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 148) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ดู : 141) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ปข (ดู : 142) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 5 รายการ (ดู : 138) 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 4 รายการ (ดู : 133) 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 139) 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 136) 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 137) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กรล 297 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 145) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 142) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 160) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ (ดู : 140) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 143) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 153) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 153) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 152) 28 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 160) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 156) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 157) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 160) 16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/2 (หน้าบ้านนายหยุด นกเพชร ถึง ที่ดินนางลัดดา แตงอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 157) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 154) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (หน้าบ้านนายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ถึง หน้าบ้านนายวีระพงษ์ ตั้งมานะกิจ) โดยวิธิเฉพาะเจาจง (ดู : 156) 12 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส 3) (ดู : 146) 9 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 152) 3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5ป้าย (ดู : 151) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 155) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 1 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs