Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 204) 28 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 229) 23 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 207) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสวาท กำบัง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 220) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสวาท กำบัง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 235) 9 พ.ย. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสวาท กำบัง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคึรีขันธ์ (ดู : 227) 9 พ.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 226) 9 พ.ย. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 222) 9 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๖๒๕ ๔๘ ๐๐๐๒ (ดู : 217) 9 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 208) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 217) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน (สพฐ.) และศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต. จัดตั้งขึ้นเอง (ดู : 231) 30 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 225) 26 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 247) 19 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 233) 12 ต.ค. 2561
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 247) 12 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 224) 11 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ (ดู : 213) 10 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ดู : 226) 8 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง (ดู : 230) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 226) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานยาม (ดู : 219) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 226) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 215) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 222) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 228) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 215) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 219) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 221) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4) (ดู : 221) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 228) 24 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (ดู : 229) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชั้นอเนกประสงค์ 6 ช่อง (ดู : 216) 16 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิตยาสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ดู : 242) 15 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู : 242) 15 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 219) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชะเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มือจับชนิดบิด (มอก.) จำนวน 1 ตู้ ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 225) 12 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 215) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 224) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม FAX SAMSUNG เปลี่ยนชุดสแกน (ดู : 223) 7 ก.ย. 2561
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส3) (ดู : 212) 7 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง 4 สาย (ดู : 219) 7 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (ดู : 166) 6 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ถนน อบต.สาย 8/9 ช่วงบริเวณเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 (ดู : 254) 5 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสตื๊กเกอร์ (ดู : 225) 5 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 2/14 หมู่ที่ 2 (ดู : 233) 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 3/6 หมู่ที่ 3 (ดู : 215) 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 6/3 ซอย 1 (ข้างบ้านนางน้อย รัตนเลิศ) หมู่ที่ 6 (ดู : 235) 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 6/3 (บริเวณสระน้ำบริาัทสหวิริยา) หมู่ที่ 6 (ดู : 231) 4 ก.ย. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการว่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 4 สาย (ดู : 214) 4 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 223) 3 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนน อบต. สาย 8/9 ช่วงบริเวณเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 286) 3 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 231) 31 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 238) 30 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 242) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 241) 23 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน 5 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 231) 16 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ดู : 226) 15 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 221) 15 ส.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน 5 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 225) 10 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs