Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ปร. 4 โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ (แผ่นที่ 2) (ดู : 339) 30 มิ.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ (แผ่นที่ 1) (ดู : 338) 30 มิ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ (ดู : 347) 16 มิ.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ (ดู : 344) 16 มิ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 (ดู : 355) 10 มิ.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 3/5 (ดู : 356) 10 มิ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 (ดู : 321) 2 มิ.ย. 2557
ราคากลางอาหารเสริม (นม ) ภาคเรียนที่ 1/2557 (ดู : 326) 2 มิ.ย. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 8/7 (ดู : 321) 23 พ.ค. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/7 (ดู : 348) 23 พ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 8/7 (ดู : 321) 23 พ.ค. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 8/5 ช่วง2 (ดู : 323) 23 พ.ค. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/5 ช่วงที่ 2 (ดู : 320) 23 พ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 8/5 ช่วง 2 (ดู : 323) 23 พ.ค. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 8/5 ช่วง1 (ดู : 324) 23 พ.ค. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/5 ช่วงที่ 1 (ดู : 333) 23 พ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 8/5 ช่วง 1 (ดู : 313) 23 พ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/5 (ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 )และสาย 8/7 หมู่ที่ 8 (ดู : 329) 23 พ.ค. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 6/6 ช่วง 2 (ดู : 316) 6 พ.ค. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 6/6 ช่วง 2 (ดู : 330) 6 พ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 6/6 ช่วง 2 (ดู : 318) 6 พ.ค. 2557
ปร. 5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 6/6 ช่วง 1 (ดู : 332) 6 พ.ค. 2557
ปร. 4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 6/6 ช่วง 1 (ดู : 320) 6 พ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 6/6 ช่วง 1 (ดู : 313) 6 พ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 6/6 (ดู : 301) 6 พ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 6/6 (ดู : 313) 6 พ.ค. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 ช่วงที่ 3 (ดู : 322) 29 เม.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/1 ช่วงที่ 3 (ดู : 322) 29 เม.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 ช่วงที่ 3 (ดู : 315) 29 เม.ย. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 ช่วงที่ 2 (ดู : 314) 29 เม.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/1 ช่วงที่ 2 (ดู : 307) 29 เม.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 ช่วงที่ 2 (ดู : 315) 29 เม.ย. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 319) 29 เม.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 324) 29 เม.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 324) 29 เม.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/1 (ดู : 326) 29 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 317) 3 เม.ย. 2557
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูล (ดู : 325) 28 มี.ค. 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 345) 26 มี.ค. 2557
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สาย 6 ทับ 11 (ดู : 341) 24 มี.ค. 2557
ราคากลางโครงการซ่อมแซมหูช้างหูสะพาน สาย 4ทับ1 (ดู : 333) 24 มี.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 (ดู : 344) 24 มี.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล หมู่ที่ 4 (ดู : 327) 24 มี.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 (ดู : 327) 24 มี.ค. 2557
ปร 5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สาย 6ทับ 11 (ดู : 324) 24 มี.ค. 2557
ปร 5 โครงการซ่อมแซมหูช้างหูสะพาน สาย 4ทับ1 (ดู : 342) 24 มี.ค. 2557
ปร 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 (ดู : 318) 24 มี.ค. 2557
ปร 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 4 (ดู : 338) 24 มี.ค. 2557
ปร 5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (ดู : 328) 24 มี.ค. 2557
ปร 4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล สาย 6 ทับ 11 (ดู : 345) 24 มี.ค. 2557
ปร 4 โครงการซ่อมแซมหูช้างหูสะพาน สาย 4 ทับ 1 (ดู : 333) 24 มี.ค. 2557
ปร 4 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 (ดู : 336) 24 มี.ค. 2557
ปร 4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (ดู : 410) 24 มี.ค. 2557
ปร 4 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 4 (ดู : 395) 24 มี.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (ดู : 331) 24 มี.ค. 2557
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง (ดู : 332) 21 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 349) 21 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 360) 21 มี.ค. 2557
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 1518) 10 มี.ค. 2557
ประกวดราคาซื้อ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 364) 10 มี.ค. 2557
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs