Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาศที่ 1) (ดู : 218) 12 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ดู : 253) 9 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (ดู : 248) 9 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 254) 8 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 254) 8 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (ดู : 268) 6 ก.พ. 2561
ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน (ดู : 260) 5 ก.พ. 2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน (ดู : 256) 5 ก.พ. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 (ดู : 270) 2 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่งชักโคก (ดู : 265) 31 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 258) 31 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7 ทับ 7 (ดู : 252) 31 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มช่องหน้าต่าง (ดู : 255) 30 ม.ค. 2561
ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 5 แห่ง (ดู : 220) 29 ม.ค. 2561
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/7 (หน้าบ้านนายอำนาจ โกณฑา ถึง หน้าบ้านนางสมพร พรมแก้ว) หมู่ที่ 7 (ดู : 259) 29 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/7 (หน้าบาฃ้านนายอำนาจ โกณฑา ถึง หน้าบ้านนางสมพร พรมแก้ว) หมู่ที่ 7 (ดู : 257) 29 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต สาย 6ทับ7 (ดู : 251) 29 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Toner Brother TN-261BK จำนวน 3 กล่อง (ดู : 206) 26 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ดู : 265) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเช้าสินค้าOTOP จำนวน 3 กระเช้า (ดู : 292) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (ดู : 255) 23 ม.ค. 2561
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/7 (หน้าบ้านนางเสงี่ยม มีชัย ถึง ที่ดินนายทรงเดช ชูชื่น) หมู่ที่ 6 (ดู : 281) 23 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 6/7 (หน้าบ้านนางเสงี่ยม มีชัย ถึง ที่ดินนายทรงเดช ชูชื่น) หมู่ที่ 6 (ดู : 263) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีและบานประตูพร้อมอุปกรณ์)จำนวน 7 รายการ (ดู : 239) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 273) 23 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 256) 22 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 204) 18 ม.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 253) 16 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 6/3 (ซอย 2) (แยกถนน อบต.สาย 6/3 ถึง หน้าบ้านนางเอียด ด้วงท้อง) หมู่ที่ 6 (ดู : 218) 13 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) (ดู : 222) 12 ม.ค. 2561
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) (ดู : 235) 12 ม.ค. 2561
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 238) 10 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 10 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 258) 10 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (ดู : 252) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 264) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 319) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีพร้อมอุปกรณ์ทาสี) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 255) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 246) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 250) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 246) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปภร.จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 250) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 256) 4 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ดู : 320) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ดู : 242) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 28 ธ.ค. 2560
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 464) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3 ทับ 6 (ดู : 249) 26 ธ.ค. 2560
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 2/3 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง ที่หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า) หมู่ที่ 2 (ดู : 251) 25 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 2/3 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า) หมู่ที่ 2 (ดู : 253) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก TONER HP Q 7516 A จำนวน 2 กล่อง ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 264) 25 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางทวี กี่แสง) หมู่ที่ 3 (ดู : 250) 22 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/6 (จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางทวี กี่แสง) หมู่ที่ 3 (ดู : 266) 22 ธ.ค. 2560
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.จำนวน 4 สาย (ดู : 254) 21 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 8/4 (ดู : 251) 19 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 7/12 (ดู : 254) 19 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 4/19 (ดู : 255) 19 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 2/8 (ดู : 249) 19 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. จำนวน 4 รายการ (ดู : 243) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 249) 15 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs