Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน 5 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 237) 10 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน (ดู : 226) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ (ดู : 231) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ (ดู : 225) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ (ดู : 272) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 237) 8 ส.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 239) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถวายสังฆทานถวายพระสงฆ์ (ดู : 230) 6 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดการแสดง (ดู : 231) 6 ส.ค. 2561
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 222) 3 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อื่นๆ (ดู : 220) 2 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 225) 1 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 277) 25 ก.ค. 2561
ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 267) 24 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก้ หมึก TONER HP Q7516 A จำนวน 1 กล่อง ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 282) 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 224) 17 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 241) 17 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 244) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชั้นวารสารเหล็กแบบวางเอียง (ดู : 218) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 224) 16 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 234) 10 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 304) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 236) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 237) 29 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 241) 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง (ดู : 250) 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ พร้อมค่าแรง เพื่อซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 249) 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ดู : 223) 27 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู : 240) 22 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย (ดู : 229) 15 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/4 (ข้างที่ดินนางแต๋ว เสริฐศร ถึงหน้าบ้านนายบุญเสริม กำบัง) หมู่ที่ 7 (ดู : 253) 15 มิ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 228) 6 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4034 (ดู : 220) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 224) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 231) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (ดู : 228) 1 มิ.ย. 2561
ปร.4 - ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (ดู : 227) 1 มิ.ย. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (ดู : 228) 1 มิ.ย. 2561
ปร.4 - ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 (ดู : 228) 1 มิ.ย. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 (ดู : 231) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 (ดู : 234) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 240) 17 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/3 (หน้าบ้านนางขวัญตา ด้วงทอง ถึง หน้าบ้านนางสมคิด จันทะขิน) หมู่ที่ 6 (ดู : 248) 16 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 8/2 (หน้าบ้านนายไปล่ ทับนาค ถึงหน้าบ้านนายไชยา ทรหด) หมู่ที่ 8 (ดู : 247) 15 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต..จัดตั้งขึ้นเอง (ดู : 258) 15 พ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (ดู : 269) 11 พ.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (32 วัน) (ดู : 217) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-4881 (ดู : 249) 7 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3751 ปข (ดู : 247) 3 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/3 หมู่ที่ 6 (ดู : 240) 1 พ.ค. 2561
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/3 (หน้าบ้านนางขวัญตา ด้วงทอง ถึงหน้าบ้านนางสมคิด จันทะขิน) หมู่ 6 (ดู : 284) 30 เม.ย. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/3 (หน้าบ้านนางขวัญตา ด้วงทอง ถึงหน้าบ้านนางสมคิด จันทะขิน) หมู่ 6 (ดู : 236) 30 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 229) 27 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ (ดู : 244) 25 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ TONER FUJI XEROX CT201609 จำนวน 6 หลอด (ดู : 238) 23 เม.ย. 2561
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) (ดู : 230) 19 เม.ย. 2561
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) (ดู : 228) 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ปข พร้อมค่าแรง (ดู : 237) 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 239) 10 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (ดู : 236) 10 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs