Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 114) 22 ก.พ. 2567
เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม (ดู : 112) 19 ก.พ. 2567
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดส่งน้ำหมู่ที่ 3 บ้านปอแดง (ดู : 94) 9 ก.พ. 2567
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดส่งน้ำหมู่ที่ 3 บ้านปอแดง (ดู : 24) 9 ก.พ. 2567
เนื่องจากอำเภอบางสระพาน ได้รับแจ้งมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ฝนฟ้าคะนอง ลมกันโชกแรง และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู : 23) 9 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ อำเภอบางสระพาน โดยสำนักงานเกษตร อำเภอบางสระพาน แจ้งแผนการให้บริการคลินิกศัตรูมะพร้าวเคลื่อนที่ โดยพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ หมู่ที่ 1-8 ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 25) 9 ก.พ. 2567
รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรรณรงค์ (ดู : 23) 1 ก.พ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาค นมกล่องรสจืดและไข่ไก่ให้หญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดและสุขภาพที่ดีของแม่และเด็ก (ดู : 23) 29 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 25) 26 ม.ค. 2567
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 (ดู : 19) 25 ม.ค. 2567
ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 (ดู : 17) 25 ม.ค. 2567
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมตลาด พ.ศ.2566 (ดู : 18) 25 ม.ค. 2567
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 (ดู : 19) 25 ม.ค. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 25) 15 ม.ค. 2567
การลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ให้เเก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการเเพร่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว) (ดู : 46) 15 ธ.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 228) 15 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ (ดู : 161) 4 ธ.ค. 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 (ดู : 39) 14 พ.ย. 2566
ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้่ของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ดู : 38) 8 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง แจ้งให้มารับหลักประกันสัญญา (ดู : 41) 3 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 43) 3 พ.ย. 2566
ประกาศอบต.กำเนิดนพคุณ เรื่อง บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 56) 2 พ.ย. 2566
แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 57) 5 ต.ค. 2566
รายงานผลการแจ้งซ่อมโครงการก่อสร้างทางซึ่งอยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา (ดู : 49) 5 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 48) 5 ต.ค. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (ดู : 44) 4 ต.ค. 2566
เผยแพร่การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 48) 3 ต.ค. 2566
เเผนการจัดเก็บภาษีเเละพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 38) 2 ต.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11 (ดู : 51) 29 ก.ย. 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1/2567 (ดู : 53) 26 ก.ย. 2566
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 (ดู : 51) 13 ก.ย. 2566
ประกาศ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 48) 4 ก.ย. 2566
ประกาศ กำหนดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ดู : 52) 28 ส.ค. 2566
ประกาศ กำหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 54) 28 ส.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 (ดู : 70) 18 ส.ค. 2566
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 38) 24 ก.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 91) 21 ก.ค. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 80) 12 ก.ค. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566 (ดู : 77) 12 ก.ค. 2566
หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 119) 6 มิ.ย. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 123) 31 พ.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566 (ดู : 76) 15 พ.ค. 2566
ฐานข้อมูลตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 64) 3 เม.ย. 2566
ลดจำนวนภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 (ดู : 86) 23 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ดู : 115) 3 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมเเอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 20 ก.พ. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 93) 16 ก.พ. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 93) 14 ก.พ. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 (ดู : 92) 6 ก.พ. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บเเละรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 111) 19 ม.ค. 2566
เเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) (ดู : 124) 17 ม.ค. 2566
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 100) 11 ม.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 91) 3 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 145) 13 ธ.ค. 2565
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 (ดู : 127) 6 ธ.ค. 2565
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 118) 1 ธ.ค. 2565
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 (ดู : 101) 1 ธ.ค. 2565
เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT (ดู : 111) 29 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 (ดู : 106) 24 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 (ดู : 132) 17 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs