Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้เติมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องยนต์ในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 120) 16 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึงวัดหุบเขาวงศ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 16 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 15 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ประดับต้นเทียนพรรษา ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 15 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 15 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 11 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมหอถัง เพื่ออุปโภคบริโภค (ข้างถนน อบต.สาย 2/2) บ้านนาผักขวง หมู่ 2 (ดู : 3) 9 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 2 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123) 28 มิ.ย. 2567
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 (ดู : 135) 27 มิ.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 27 มิ.ย. 2567
ประกาศสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์ (ดู : 24) 27 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 26 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ดู : 11) 26 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 25 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่จุดกองอำนวยการ และบริเวณจุดพิธีโครงการตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 25 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย (ดู : 10) 25 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธงสีและถ้วยรางวัล เพื่อใช้สำหรับจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดู : 19) 25 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดู : 11) 25 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาและชุดกีฬาพร้อมสกรีน สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 21 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงสนามกีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 19 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 19 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสปอตโฆษณาการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 19 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขุดลอกคลองระหาร บ้านระหาร (ดู : 19) 18 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 14 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 13 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 13 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขุดลอกคลองระหารวังตะเคียน บ้านปอแดง หมู่ 3 (ดู : 13) 13 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 16) 12 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 10 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตท่อประปา ถนน อบต.สาย 2/2(บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้านนางสาวพะนอ กองเลข และบริเวณบ้านเช่านายเสริม สลักคำ) (ดู : 36) 6 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 6 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 27) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง (ดู : 32) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 18) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ (ดู : 37) 30 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 (ดู : 39) 30 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 29 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 28 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชนิดกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 28 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับงานสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 28 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ถนน อบต.สาย 7/12 ห้วยกะจิ (บริเวณบ้านนายธนะสิทธิ์ จันทร์กระจ่าง ถึงบ้านนายประภาศ พ่วงตรง) บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 (ดู : 34) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (ดู : 22) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ดู : 72) 20 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 15 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 15 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า (ดู : 26) 14 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 22) 14 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านหนองตาจ่า ถนน อบต.สาย 7/7 บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 (ดู : 42) 13 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 9 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 9 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 7 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 7 พ.ค. 2567
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs