เรื่อง : ช่องการการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/9de4sh

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ 
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2563
ดู : 5 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์
   
150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032-818160 โทรสาร 032-818160  อีเมล์ : kamnoednopphakhun@gmail.com   
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs