องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032-818160 โทรสาร 032-818160
www.kamnoednopphakhun.go.th